Pedagogisch Beleid

BSO SchookidZ is een, in 2011 opgerichte BSO , die zich richt op het in huiselijke sfeer opvangen van kinderen voor en na schooltijd. Op pedagogisch vlak streven wij er naar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefomgeving thuis en op school. Echter aangepast aan voor- en naschoolse opvang.

Kinderen brengen hun vrije tijd bij ons door. Wij bieden opvang in een huiselijke sfeer waar kinderen zich kunnen ontspannen. Basis is dan ook de keuze in activiteiten. We trachten kinderen te stimuleren zich te ontwikkelen op gebieden die hen aanspreken met mogelijkheden ter ontspanning en inspanning. We bieden een rijke uitdagende omgeving waarin kinderen diverse mogelijkheden hebben om zich op een stimulerende manier te vermaken.

BSO SchoolKidZ werkt conform de 4 opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven:

  • Het bieden van emotionele veiligheid
  • Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
  • Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie
  • De kans om zich normen en waarden eigen te maken

Dat vertaalt zich in de praktijk in een positief klimaat waar elk kind zichzelf kan en mag zijn. We zorgen voor een omgeving waarin kinderen zich kunnen ontplooien als totale persoon. Alle doelen worden hierbij gestimuleerd waar mogelijk.

Net als in een gezin en later in de maatschappij spelen de kinderen samen in 1 groep met (max 20) kinderen van diverse leeftijden. Daarbij heeft een kind de kans diverse rollen te leren kennen. Ervaren hoe het is om jongste maar soms ook oudste te zijn. Anderen helpen maar ook geholpen worden. Samen delen en samen doen. Jezelf erkennen maar ook de ander respecteren.

Verder herkennen we 4 pedagogische situaties die we ritmisch toepassen: gesprek, spel, werk en viering. De nadruk in de BSO ligt echter op het spel in al zijn facetten. Maar ook gesprek en werk hebben een functionele rol en vanzelfsprekend zullen er diverse momenten zijn om gezamenlijk iets te vieren.

Het volledige pedagogische plan is op te vragen per mail op info@schoolkidz.nl, tevens is het voor alle klanten direct inzichtelijk in hun digitale omgeving.